คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร