คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร