คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
Nopparat​ Vonghirundacha ,Assistant Professor

ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง
Ittiporn Keawpeng ,Ph.D. Assistant Professor

กรรมการ
อ.ขนิษฐา พันชูกลาง
Khanittha Punchuklang

กรรมการ
อ.ปริยากร สุจิตพันธ์
Name

กรรมการ
ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์
Kamonthip Nicomrat ,Ph.D.

กรรมการและเลขานุการ