คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์
name ,Ph.D. Assistant Professor