คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์สุเพ็ญ ด้วงทอง
ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
Nathamon Samuankid ,Assistant Professor
รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
Naruemon Usawakesmanee ,Associate Professor
ดร.อวิกา ศิริรัตนากร
อ.อภิชาติ พันชูกลาง

อาจารย์ลาศึกษาต่อ

ผศ.วิจิตรา ตุ้งซี่
( ลาศึกษาต่อ )
ผศ.ปริยากร บุญส่ง
( ลาศึกษาต่อ )
อ.สันติ หมัดหมัน
( ลาศึกษาต่อ )