คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์สุเพ็ญ ด้วงทอง
ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
Assistant Professor, Nathamon Samuankid
รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
Associate Professor, Naruemon Usawakesmanee
เพิ่มเติม
ดร.อวิกา ศิริรัตนากร
ผศ.อภิชาติ พันชูกลาง
ผศ.สบาย ตันไทย
อ.ศรัณย์ รักษาพรหมณ์

อาจารย์ลาศึกษาต่อ

ผศ.วิจิตรา ตุ้งซี่
( ลาศึกษาต่อ )
ผศ.ปริยากร บุญส่ง
( ลาศึกษาต่อ )
อ.สันติ หมัดหมัน
( ลาศึกษาต่อ )

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

Mr.Ringmatai Khaleng