คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์
name ,Ph.D. Assistant Professor

ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน
Phattharaporn Pakdeechanuan ,Ph.D. Assistant Professor
กรรมการ
ผศ.ณิศา มาชู
name ,Assistant Professor

กรรมการ
อ.พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงค์
name

กรรมการ
ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล
Adisara Tantasuttikul ,Ph.D.

กรรมการและเลขานุการ
นางสมจิต ปาละพัน
Somjit Palapan

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ