คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย

Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
Amornrat Chumthong ,Ph.D. Assistant Professor

ประธานกรรมการ
รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
Naruemon Usawakesmanee ,Associate Professor
กรรมการ
ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
Nathamon Samuankid ,Assistant Professor
กรรมการ
ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์
name ,Ph.D. Assistant Professor
กรรมการ
นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์
Wachiraphan Chanphanich

กรรมการ
นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์
Sujirat Sornprasit

กรรมการและเลขานุการ