คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน
Phattharaporn Pakdeechanuan,Ph.D. Assistant Professor

ประธานกรรมการ
ดร.ภวิกา บุุณยพิพัฒน์
Pawika Boonyapipat ,Ph.D.

กรรมการ
อ.วีรยุทธ ทองคง
Veerayuth Thongkong

กรรมการ
อ.อภิชาติ พันชูกลาง
name

กรรมการ
ดร.ศุภัครชา อภิรติกร
Supakracha Apiratikorn ,Ph.D.

กรรมการและเลขานุการ