คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผศ.ณิศา มาชู
name ,Assistant Professor

ประธานกรรมการ
รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
Naruemon Usawakesmanee ,Associate Professor

กรรมการ
อ.ศรัณย์ รักษาพราหมณ์
name

กรรมการ
อ.วิจิตรา ตุ้งซี่
Wijittra Tungse

กรรมการและเลขานุการ