เจ้าหน้าที่

Officer Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

นางวริษฐา ตันติพงศ์
Warittha Tantipong

ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
โทร 1275
Email : warittha.pa@skru.ac.th
นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา
Sureeporn Wijitsopa

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

โทร 1285
Email : sureeporn.wi@skru.ac.th
นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์
Sujirat Sornprasit

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา

โทร 1282
Email : sujirat.so@skru.ac.th
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

สายงานบริหารงานทั่วไป

นางสมจิต ปาละพัน
Somjit Palapan

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 1283
Email : xxxx@skru.ac.th
นางเสวียน ชุมละออง
Sawian Chumla-ong

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 1277
Email : sawian.ch@skru.ac.th
นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง
Thunyaporn Rakthong

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 1286
Email : xxxx@skru.ac.th
นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์
Wachiraphan Chanphanich

ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

โทร 1284
Email : wachiraphan.ch@skru.ac.th
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

สายงานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา

นายณัฐพล ราชูภิมนต์
Natthaphon Rachuphimon

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์

โทร
Email : natthaphon.ra@skru.ac.th
นางสาวลักขณา ชายะพันธ์
Lukkana Chayapun

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

โทร 1281
Email : xxxx@skru.ac.th
ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ไชยหนู
Acting Sub.Lt. Angkana Chainoo

ตำแหน่ง
นักวิชาการสัตวบาล

โทร 1279
Email : angkana.ch@skru.ac.th
นายณัฐวุฒิ ขุนหลัด


ตำแหน่ง
นักวิชาการเกษตร (ด้านพืช)