แผนงานของคณะ

Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
แผนงานของคณะ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนปฏิบัติราชการ


แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา


แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน


แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)


แผนการบริหารความเสี่ยง


แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย


แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ


แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)


แผนกลยุทธ์ทางการเงิน


รายงานผลการควบคุมภายใน


แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร


แผนการจัดหารายได้


แผนพัฒนานักศึกษา


แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ