คณะกรรมการบริหารคณะ

BOARD OF DIRECTORS
Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
อ.ดร.มงคล เทพรัตน์
Mongkol Thepparat ,Ph.D.

คณบดี
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง
Ittiporn Keawpeng ,Ph.D. Assistant Professor

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
Amornrat Chumthong ,Ph.D. Assistant Professor

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการ
ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
Karistsapol Nooprom ,Ph.D. Assistant Professor

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

กรรมการผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
name ,Assistant Professor

ประธานบริหารหลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
กรรมการดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง
Piyanan Nualhnuplong ,Ph.D.

ประธานบริหารหลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน
Phattharaporn Pakdeechanuan ,Ph.D. Assistant Professor

ประธานบริหารหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

กรรมการผศ.ณิศา มาชู
name ,Assistant Professor

ประธานบริหารหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กรรมการผศ.ดร.ธิติมา พานิช
name,Ph.D. Assistant Professor

ประธานบริหารหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

กรรมการนางวริษฐา ตันติพงศ์
Warittha Tantipong

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

กรรมการและเลขานุการ