คณะกรรมการบริหารคณะ

BOARD OF DIRECTORS
Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
อ.ดร.มงคล เทพรัตน์
Mongkol Thepparat ,Ph.D.

คณบดี
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง
Ittiporn Keawpeng ,Ph.D. Assistant Professor

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
Amornrat Chumthong ,Ph.D. Assistant Professor

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการ
รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
Karistsapol Nooprom ,Ph.D. Associate Professor

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

กรรมการผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
กรรมการดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
กรรมการผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กรรมการผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

กรรมการนางวริษฐา ตันติพงศ์
Warittha Tantipong

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

กรรมการและเลขานุการ