คณะกรรมการบริหารคณะ

BOARD OF DIRECTORS
Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
Karistsapol Nooprom ,Ph.D. Associate Professor


คณบดี
ประธานกรรมการ
น.สพ.รัญจวน อิสรรักษ์
D.V.M. Runjuan​ Itsararuk

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง
Asst. Prof. Khanittha Punchuklang

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล
Dr. Adisara Tantasuttikul

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
กรรมการผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
กรรมการดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
กรรมการผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กรรมการผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

กรรมการนางวริษฐา ตันติพงศ์
Warittha Tantipong

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

กรรมการและเลขานุการ