คณะกรรมการบริหารวิชาการ

Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
Karistsapol Nooprom ,Ph.D. Associate Professor

คณบดี

ประธานกรรมการ
ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง
Asst. Prof. Khanittha Punchuklang

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน
Asst. Prof. Phattharaporn Pakdeechanuan

ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ
กรรมการผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
กรรมการดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
กรรมการผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กรรมการผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

กรรมการนางวริษฐา ตันติพงศ์
Warittha Tantipong

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

กรรมการและเลขานุการนางสาวลักขณา ชายะพันธ์
Lukkana Chayapun

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ