คณะกรรมการบริการวิชาการ

Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
กรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน
กรรมการ
ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล
กรรมการ
อาจารย์ ศรัณย์ รักษาพราหมณ์
กรรมการ
รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
กรรมการ
ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร
กรรมการ
นายณัฐพล ราชูภิมนต์
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง อังคณา ไชยหนู
กรรมการ
นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์
กรรมการ
นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา
กรรมการ
นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ