คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ดร.ธิติมา พานิชย์
name ,Ph.D. Assistant Professor

ประธานกรรมการ
ดร.อวิกา ศิริรัตนากร
name

กรรมการ
อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง
Supen Doungthong

กรรมการ
ดร.อดิศรา ตันตสุุทธิกุล
Adisara Tantasuttiku ,Ph.D.

กรรมการ
ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
Nathamon Samuankid ,Assistant Professor
กรรมการและเลขานุการ