คณะกรรมการประจำคณะ

Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหมคณบดี
ประธานกรรมการ
ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการอ.ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง


ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
กรรมการผศ.ณฐมน เสมือนคิด


ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์


ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการรศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู


ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนายอุกฤฌ น้านิรัติศัย


ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนายชูศักดิ์ จริงจิตร


ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนายสมพร โรจนมงคล


ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางวริษฐา ตันติพงศ์


หัวหน้าสำนักงานคณบดี

กรรมการและเลขานุการ