คณะผูู้บริหาร

Management team
Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
อ.ดร.มงคล เทพรัตน์
Mongkol Thepparat ,Ph.D.


คณบดี
ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง
Ittiporn Keawpeng ,Ph.D. Assistant Professor

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
Amornrat Chumthong ,Ph.D. Assistant Professor

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
Karistsapol Nooprom ,Ph.D. Associate Professor

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ