คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
Karistsapol Nooprom ,Ph.D. Associate Professor

ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร
Supakracha Apiratikorn ,Ph.D. Assistant Professor
กรรมการ
อ.ศรัณย์ รักษาพราหมณ์


กรรมการ
ผศ.ปริยากร บุญส่ง


กรรมการ
อ.ทวีศักดิ์ ทองไฝ


กรรมการ
ผศ.ณฐมน เสมือนคิด


กรรมการ
อ.พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงค์


กรรมการ
นางวริษฐา ตันติพงศ์
Warittha Tantipong

กรรมการ
นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์
wachiraphan chanphanich

กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ไชยหนู


กรรมการ
นายสังข์เพชร เพชรสัง
นายกสโมสรนักศึกษา

กรรมการ
นายณัฐพล ราชูภิมนต์ู
Natthaphon Rachuphimon

กรรมการและเลขานุการ