คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง

ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี

กรรมการ
ดร.มงคล เทพรัตน์

กรรมการ
อ.ทวีศักดิ์ ทองไฝ

กรรมการ

น.สพ.รัญจวน อิสรรักษ์

กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ไชยหนู

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ