ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Vistion
Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรมนำวิชาชีพสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

VISTION

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรและอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของภาคใต้ในปี 2564

พันธกิจ

VISTION

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาทางการเกษตร
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ