พนักงานบริการ

Officer Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

พนักงานบริการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

แม่บ้าน

นางอาภรณ์ ขุนพ่วง (พี่สาว)
แม่บ้านประจำชั้น 5 และ 6 อาคาร 62

นางมลิ ล่องเซ่ง (พี่มลิ)
แม่บ้านประจำชั้น 2 และ 3 อาคาร 62

น.ส.เยาวลักษณ์ รัตนพงศ์ (พี่แหม่ม)
แม่บ้านประจำสถานีปฏิบัติการพืชสวน พืชไร่ สัตวบาล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงผลิตปุ๋ยฯ โรงเรือนเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช

นางสุชีรา โพธิพงษา (พี่รา)
แม่บ้านประจำสถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตึกฮาลาล และอาคาร 37

นางสาววันทนา มติกัณโฐ(พี่สาว)
แม่บ้านประจำชั้น1 และ 4 อาคาร62

พนักงานบริการ
นายบุญลอย ชูแสง (พี่ลอย)
พนักงานบริการประจำสถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นายวรวิทย์ วงศ์ประชา (พี่จอม)
ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร 62 สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตึกฮาลาล อาคาร 37 โรงเรือนเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช และแปลงฝรั่ง

นายเจริญ พูลสวัสดิ์ (พี่เริญ)
พนักงานบริการประจำสถานีปฏิบัติการพืชไร่

นายอรรณพ อ่อนรอด (พี่เอ)
พนักงานบริการประจำสถานีปฏิบัติการสัตวบาล