คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง
Piyanan Nualhnuplong ,Ph.D.

ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
Amornrat Chumthong ,Ph.D. Assistant Professor
กรรมการ
ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุุล
name

กรรมการ
ผศ.สบาย ตันไทย
Sabai​ Tanthai​ ,Assistant Professor

กรรมการ
ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี
Kruan Buakeeree ,Ph.D. Assistant Professor
กรรมการ
ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
Karistsapol Nooprom ,Ph.D. Assistant Professor

กรรมการ
ดร.มงคล เทพรัตน์
Mongkol Thepparat ,Ph.D.


กรรมการ
อ.ศรัณย์ รักษาพราหมณ์
name

กรรมการ
อ.ทวีศักดิ์ ทองไฝ
name

กรรมการและเลขานุการ