คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร

ประธานกรรมการ
รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม

กรรมการ
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง

กรรมการ
ผศ.ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์

กรรมการ

ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์

กรรมการและเลขานุการ
นางเสวียน ชุมละออง

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ