คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

งานวิจัย

เป็นพันธกิจหลักของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร เพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ

เป็นการนำความรู้ด้านการเกษตรและอาหารไปพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ เพิ่มเติม

งานวิชาการและบริการการศึกษา

สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม เพิ่มเติม

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มีระบบและกลไกลในการปฏิบัติ กำกับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มเติม

งานพัฒนานักศึกษา

มีการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา สรรถนะบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน เพิ่มเติม

งานบุคคล

งานบุคคล เพิ่มเติม

งานโสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์

งานโสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

งานห้องปฏิบัติการ

งานห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพิ่มเติม<