หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

เป็นหลักสูตรสหวิทยาการทางด้านการผลิตสัตว์และการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ ควบคู่กับทักษะการปฏิบัติ เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education Program, CWIE) ร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบการ โดยจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

     ผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์มสัตว์
     นักสัตวบาลฟาร์มปศุสัตว์ เช่น สัตว์ปีก สุกร โคเนื้อ โคนม แพะ เป็นต้น
     ผู้นักธุรกิจในโซ่อุปทาน (supply chain) เช่น ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์ ธุรกิจจำหน่ายขายอุปกรณ์ การเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางสัตว์ เป็นต้น
     นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก)