หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วท.บ.เกษตรศาสตร์

      มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาการเกษตรได้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว มีความรู้พื้นฐานเพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
จุดเด่นของหลักสูตร
     จัดการเรียนการสอน 3.5 ปี และมีเทียบโอน
     หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองสมรรถนะอาชีพ นักส่งเสริมการเกษตร จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
     เพิ่มโอกาสเข้าทำงานราชการ
     เรียนเป็นชุดวิชา Module รองรับการได้สัมฤทธิบัตร และระบบคลังหน่วยกิต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     ออกแบบรองรับมาตรฐานวิชาชีพเกษตรกรรมตามมาตรฐานสากล ISCO-08
     มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ/เอกชน ทั้งใน/ต่างประเทศ รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เช่น
     นักส่งเสริมการเกษตร ของหน่วยงานราชการ และเอกชน
     นักวิชาการเกษตร ของหน่วยงานราชการ และเอกชนกรณ์ทางการเกษตร
     นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรศาสตร์ ของหน่วยงานราชการ และเอกชน
     พนักงานขายและส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร และเคมีภัณฑ์เกษตร
     ประกอบอาชีพอิสระด้านการเกษตร ได้แก่ นักปฏิบัติการหรือผู้จัดการสวน ฟาร์ม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ อังกฤษ - คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนที่เรียนรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ
     สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
     มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566