หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วท.บ.เกษตรศาสตร์

เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤษศาสตร์พืช สรีรวิทยาพืช พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชไร่ โดยเน้นหลักการปลูกพืช การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เช่น
     นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร และนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
     ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร
     ประกอบอาชีพอิสระ เพาะชำพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ ทำสวนผลไม้ ทำฟาร์มผักปลอดสารพิษและทำฟาร์มเห็ดฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม (ปวช.เกษตรกรรม) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา