หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร มีทักษะของการเป็นนักการผลิต นักการจัดการผลิต การจัดการคุณภาพและจัดการธุรกิจอาหาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบกสนในธุรกิจอาหารได้

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เช่น
     ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
     พนักงานฝ่ายผลิตและจัดจำหน่ายในธุรกิจอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม
     ผู้แทนจำหน่ายวัตถุดิบ วัตถุเจือปนอาหาร และอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
     มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2