หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช

มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น อันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของประเทศในการสร้างกำลังคนเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านการเกษตร หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนการผลิต การจัดการดูแลทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด ตลอดจนสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเองได้

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตพืช อาทิ พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลผลิต พนักงานฝ่ายผลิตและวางแผนการผลิต พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร พนักงานฝ่ายสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
     ผู้รวบรวมและจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ
     ผู้ประกอบการ ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
     นักวิชาการ/นักวิจัย/เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
     อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการผลิตพืชและทางการเกษตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
     มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา