งานบุคคล

Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
ระเบียบ

ข้อบังคับ

ประกาศ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

อื่นๆ