หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

เป็นสาขาที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะในการปฏิบัติสู่ภาคการเกษตร โดยเน้นการสร้างผู้ประกอบการทางการเกษตรและอาหารครบวงจร สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เช่น
     ผู้ประกอบการทางด้านเกษตรและอาหารแบบครบวงจร
     ผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรหรืออาหาร
     ผู้รวบรวมและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
     เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการทางด้านการเกษตรหรืออาหาร
     นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
     งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรและอาหาร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนที่เรียนรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
     มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560