หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคและพยาธิสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนวิทยา การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ รวมถึงระเบียบและข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เช่น
     ประกอบอาชีพในตำแหน่งนักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้สอน อาจารย์ ในหน่วยงานราชการ และเอกชน
      ประกอบอาชีพในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายส่งเสริม ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหาร หรืออื่น ๆ
      ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจด้านสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ หรือนักวิชาการอิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช.ประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     มีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา