หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วท.บ.วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มุ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานทั่วไป วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เช่น วิชาเคมีอาหาร วิศวกรรมอาหาร การแปรรูปอาหาร

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เช่น
     นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     นักวิชาการในหน่วยงานราชการ
     อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
     ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สารเคมี เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
     นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
     ผู้ผลิต นำเข้าหรือส่งออกอาหาร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
     มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา