หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร

มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ของประเทศที่ครอบคลุมประชากรจำนวนมาก โดยการประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่
     วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช
     วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
     วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เช่น
แขนวงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตพืช
     ผู้รวบรวมและจำหน่ายปัจจัยการผลิตด้านการผลิตพืช
     ผู้รวบรวมและจำหน่ายผลิตผลด้านการผลิตพืช
     ผู้แปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการผลิตพืช
     นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
แขนวงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
     ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตสัตว์
     ผู้รวบรวมและจำหน่ายปัจจัยการผลิตด้านการผลิตสัตว์
     ผู้รวบรวมและจำหน่ายผลิตผลด้านการผลิตสัตว์
     ผู้แปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการผลิตสัตว์
     นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
แขนวงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
     ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ หรืออื่นๆ
     ประกอบอาชีพในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายส่งเสริม ฝ่ายขาย หรืออื่นๆ
     นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
     มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2