Contact

Contact Us

ติดต่อฝ่ายวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

087-3907887

amornrat.chu@skru.ac.thนางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ / กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิจัย

087-4796677

sujirat.so@skru.ac.th