เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์
Sujirat Sornprasit

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
รับผิดชอบ ห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี

โทร 087-4796677
Email : sujirat.so@skru.ac.th
นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา
Sureeporn Wijitsopa

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
รับผิดชอบ ห้องปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาและชีววิทยา

โทร 080-7079610
Email : sureeporn.wi@skru.ac.th
นายณัฐพล ราชูภิมนต์
Natthaphon Rachuphimon

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
รับผิดชอบ ห้องปฏิบัติการทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โทร 087-3916347
Email : natthaphon.ra@skru.ac.th