คณาจารย์

Teacher Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
Nopparat​ Vonghirundacha ,Assistant Professor

ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง
Ittiporn Keawpeng ,Ph.D. Assistant Professor
กรรมการ
อ.ขนิษฐา พันชูกลาง
Khanittha Punchuklang

กรรมการ
อ.ปริยากร บุญส่ง
Name

กรรมการ
ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์
Kamonthip Nicomrat ,Ph.D.

กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา
Sureeporn Wijitsopa

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ