Contact

Contact Us

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

061-4923955

abhichard_n@hotmail.co.thนายณัฐพล ราชูภิมนต์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ / กรรมการและเลขานุการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

087-3916347

natthaphon.ra@skru.ac.th