โครงการอบรม


     ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีวัตถุประสงค์จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษา/บุคลากร   ได้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษ   เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้

อบรม ณ ห้อง English Learning ชั้น 2 อาคาร62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ เรื่อง
1

English for Agriculture (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)

  รุ่นที่1 วันจันทร์ เวลา 09.00-10.30 น. (15 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 14  {คงเหลือ 1 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่2 อังคาร เวลา 10.30-12.00 น. (16 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 15  {คงเหลือ 1 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
2

English for Aquaculture (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

  รุ่นที่1 วันจันทร์ เวลา 10.30-12.30 น. (15 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 5  {คงเหลือ 10 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
3

English for Animal production (สำหรับนักศึกษา แขนงวิชาการผลิตสัตว์)

  รุ่นที่1 วันจันทร์ เวลา 13.00-14.30 น. (15 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 0  {คงเหลือ 15 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่2 วันพุธ เวลา 09.00-10.30 น. (15 ที่นั่ง)  เต็ม  15/15  {สำรอง 0/0 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่3 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.30 น. (15 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 14  {คงเหลือ 1 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่4 วันศุกร์ เวลา 10.30-12.00 น. (15 ที่นั่ง)  เต็ม  15/15  {สำรอง 0/0 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
4

English for Plant production (สำหรับนักศึกษา แขนงวิชาการผลิตพืช)

  รุ่นที่1 วันอังคาร เวลา 09.00-10.30 น. (15 ที่นั่ง)  เต็ม  15/15  {สำรอง 0/0 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่2 วันพุธ เวลา 10.30-12.00 น. (15 ที่นั่ง)  เต็ม  15/15  {สำรอง 0/0 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่3 วันศุกร์ เวลา 09.00-10.30 น. (15 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 11  {คงเหลือ 4 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่4 วันศุกร์ เวลา 13.00-14.30 น. (15 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 6  {คงเหลือ 9 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
5

English for Food Science &Tech (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

  รุ่นที่1 วันอังคาร เวลา 13.00-14.30 น. (16 ที่นั่ง)  เต็ม  16/16  {สำรอง 0/0 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
6

English for Food Management (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)

  รุ่นที่1 วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-10.30 น. (10 ที่นั่ง)  เต็ม  10/10  {สำรอง 0/0 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่2 วันพฤหัสบดี เวลา 10.30-12.00 น. (10 ที่นั่ง)  เต็ม  10/10  {สำรอง 0/0 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
7

English for Academic staffs (สำหรับบุคคลากรสายวิชาการ)

  รุ่นที่1 วันจันทร์ เวลา 14.30-16.00 น. (10 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 0  {คงเหลือ 10 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่2 วันพฤหัสบดี เวลา 14.30-16.00 น. (10 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 2  {คงเหลือ 8 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
8

English for Academic supporting staffs (สำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)

  รุ่นที่1 วันพุธ เวลา 13.00-14.30 น. (10 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 1  {คงเหลือ 9 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
9

English Course 2019/1

  รุ่นที่1 วันจันทร์ เวลา 09.00-10.30 น. (20 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 13  {คงเหลือ 7 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่2 วันจันทร์ เวลา 10.30-12.00 น. (20 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 5  {คงเหลือ 15 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่3 วันอังคาร เวลา 09.00-10.30 น. (20 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 5  {คงเหลือ 15 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่4 วันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น. (20 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 2  {คงเหลือ 18 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่5 วันพุธ เวลา 09.00-10.30 น. (20 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 17  {คงเหลือ 3 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่6 วันพุธ เวลา 10.30-12.00 น. (20 ที่นั่ง)  เต็ม  23/20  {สำรอง 0/- ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่7 วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-10.30 น. (20 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 0  {คงเหลือ 20 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่8 วันพฤหัสบดี เวลา 10.30-12.00 น. (20 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 0  {คงเหลือ 20 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่9 วันศุกร์ เวลา 09.00-10.30 น. (20 ที่นั่ง)  เต็ม  20/20  {สำรอง 0/- ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
  รุ่นที่10 วันศุกร์ เวลา 10.30-12.00 น. (20 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 7  {คงเหลือ 13 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน