ชื่อห้อง :
ห้องโถงกิจกรรม
ที่ตั้ง :
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 62 ชั้น 1
ความจุที่นั่ง :
350
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น2
ที่ตั้ง :
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 62 ชั้น 2
ความจุที่นั่ง :
20
ชื่อห้อง :
ห้องประชุม 62-301
ที่ตั้ง :
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 62 ชั้น 3
ความจุที่นั่ง :
35
ชื่อห้อง :
ห้องฝึกอบรม
ที่ตั้ง :
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 62 ชั้น 3
ความจุที่นั่ง :
135
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมเกษตรปาริฉัตร
ที่ตั้ง :
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 62 ชั้น 5
ความจุที่นั่ง :
336
ชื่อห้อง :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ที่ตั้ง :
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 62 ชั้น 3
ความจุที่นั่ง :
25
ชื่อห้อง :
ห้องบันทึกสื่อการสอน
ที่ตั้ง :
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 62 ชั้น 5
ความจุที่นั่ง :
2