ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง ประกาศผู ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการทำวิจัยใช สำหรับการทำวิจัยเรือ)งการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากกล้วยน้ำว้าระยะสุกงอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2020-05-20   
   เวลา: 17:01:11