สาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า25นิ้ว 1 เครื่อง,ตู้แช่2ประตูขนาดไม่น้อยกว่า 800ลิตร 1 เครืื่อง,ตาชั่งดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 5 กก.
จำนวน 3 เครื่อง,เตาอบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-11-05   
   เวลา: 15:24:48