สาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่องพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-07-10   
   เวลา: 12:46:28