ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีตัวอย่างเนื้อปลาดุกในงานวิจัยเรื่องการอนุบาลและการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมระหว่างปลาดุกลำพันกับปลาดุกเทศฯ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ / Download   ผู้บันทึกข้อมูล: นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   
   เจ้าหน้าที่: ฝ่ายพัสดุ   
   วันที่ : 2019-07-04   
   เวลา: 13:31:27