งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

(Laboratory Science)

แนวปฏิบัติ/ข้อควรปฏิบัติ
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มเบิกอุปกรณ์
แบบฟอร์มเบิกสารเคมี
แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (นอกสถานที่)
แบบฟอร์มเบิกน้ำกลั่น / น้่ำปราศจากไอออน

คู่มือปฏิบัติงาน


ข้อมูล 25 สิงหาคม 2559 13:00 น. (แก้ไขล่าสุด 24 มีนาคม 2563 10:30 น.)