BANNER ALL

ปี 2563

  9 พ.ค.63 => แบบเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
11 มี.ค.63 => ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์
25 ก.พ.63 => ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คว้า 9 รางวัล
  6 ก.พ.63 => เปิดรับ สมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 => Banner
31 ม.ค.63 => ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ การสร้างสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “35 ปี เกษตรราชภัฏ” => Banner
  6 ม.ค.63 => ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

ปี 2562

23 ก.ค.62 => รับสมัครแข่งขันกิจกรรม ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 => Banner
22 ก.ค.62 => ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การนำเสนอแบบบรรยาย
22 ก.ค.62 => ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
  6 มิ.ย.62 => คณะเกษตร ติว ก.พ.
29 พ.ค.62 => ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณิศา มาชู ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์
29 พ.ค.62 => ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธิติมา พานิชย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2561

29 ธ.ค.61 => แบบเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29 ธ.ค.61 => แสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัล FoSTAT 2019
20 ธ.ค.61 => การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 => Banner
  2 ต.ค.61 => แสดงความยินดี ดร.ธิติมา พานิชย์ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์
20 ก.ย.61 => อาจารย์เกษียณอายุราชาการ 2561
29 ส.ค.61 => แสดงความยินดี ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ และคณะ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
  8 ส.ค.61 => แบนเนอร์ ทรงพระเจริญ วันแม่แห่งชาติ
12 มิ.ย.61 => กำหนดการนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 => Banner

ปี 2560

27 ธ.ค.60 => รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษเกษตรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2561 => Banner
13 ธ.ค.60 => Keynote Speaker งานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5
23 พ.ย.60 => การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 => Banner
17 ต.ค.60 => ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ประจำปี 60 => Banner
  2 ต.ค.60 => รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 => Banner
21 ก.ย.60 => เกษตรราชภัฏ skru เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1
8 ก.ย.60 => ขอแสดงกตเวทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ อาจารย์จิรพงศ์ สุขจันทร์
25 ส.ค.60 => แสดงเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น
16 ส.ค.60 => ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น ด้านผักและผลไม้
15 มิ.ย.60 => ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณิศา มาชู ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
15 มิ.ย.60 => ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธิติมา พานิชย์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
15 มิ.ย.60 => ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ผู้นำเสนอดีเยี่ยม ภาคบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15 มิ.ย.60 => ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ชมเชย ภาคบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15 มิ.ย.60 => ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ชมเชย ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
24 พ.ค.60 => ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
24 พ.ค.60 => งานเกษตรพระราชาครั้งที่ 1
24 เม.ย.60 => กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2560
  5 เม.ย.60 => แสดงความยินดีนักศึกษา คว้า 8 รางวัล นำเสนอผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  5 เม.ย.60 => แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม การนำเสนอภาคบรรยาย RUCA ครั้งที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร
  5 เม.ย.60 => แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ระดับดีเด่น การนำเสนอภาคบรรยาย RUCA ครั้งที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร
  5 เม.ย.60 => แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม การนำเสนอภาคโปสเตอร์ RUCA ครั้งที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร
  5 เม.ย.60 => แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม การนำเสนอภาคโปสเตอร์ RUCA ครั้งที่ 4 กลุ่มสัตวศาสตร์
  5 เม.ย.60 => แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม การนำเสนอภาคโปสเตอร์ RUCA ครั้งที่ 4 กลุ่มประมง
  5 เม.ย.60 => แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ระดับดีเด่น การนำเสนอภาคโปสเตอร์ RUCA ครั้งที่ 4 กลุ่มประมง
  5 เม.ย.60 => แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ระดับดี การนำเสนอภาคโปสเตอร์ RUCA ครั้งที่ 4 กลุ่มประมง
  5 เม.ย.60 => แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ชมเชย การนำเสนอภาคโปสเตอร์ RUCA ครั้งที่ 4 กลุ่มพืชศาสตร์
  1 มี.ค.60 => แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง แข่งขันนวัตกรรมอาหาร
  1 มี.ค.60 => แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แข่งขันนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร
  1 มี.ค.60 => แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล ชนะเลิศ ตอบปัญหาทางด้านประมง
28 ก.พ.60 => แบบสอบถามการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร => Banner
27 ก.พ.60 => ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
25 ม.ค.60 => โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 =>(ใบสมัคร)
25 ม.ค.60 => เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตรง รอบที่ 2
19 ม.ค.60 => ประชาสัมพันธ์ เปิดร้าน KA-SET SKRU Bakery
  4 ม.ค.60 => แบนเนอร์ ทรงพระเจริญ รัชการที่ 10

ปี 2559

19 ธ.ค.59 => รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษเกษตรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
13 ธ.ค.59 => รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ 95 ปี ส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย [รายละเอียด]
28 พ.ย.59 => รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษเกษตรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2560
18 พ.ย.59 => คณะเทคโนโลยีการเกษตร ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร
18 พ.ย.59 => คณะเทคโนโลยีการเกษตร ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ อ.ธัชวีร์ ขวัญแก้ว
1 พ.ย.59 => บรรยายพิเศษ "ความยั่งยืนอนันต์ของการเกษตรไทย"
25 ต.ค.59 => แจ้งเลื่อนกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าชาวเกษตร'59
20 ต.ค.59 => แจ้งเลื่อนกิจกรรมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมราชภัฏวิชาการ'59
13 ต.ค.59 => ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแผนธุรกิจ
11 ต.ค.59 => สมัครเข้าร่วมกิจกรรมราชภัฏวิชาการ'59
11 ต.ค.59 => รับสมัครอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  5 ต.ค.59 => ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 29
20 ก.ย.59 => ขอเชิญศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเกษตร ครั้งที่ 4
30 ส.ค.59 => ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ได้รับรางวัล บทความวิจัยดี ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
22 ส.ค.59 => กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
27 ก.ค.59 => ลงทะเบียนฝึกซ้อมและสั่งจองชุดครุย
15 มิ.ย.59 => ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ ได้รับรางวัลดี จากการนำเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร์
1 เม.ย.59 => ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม นำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ สาขาสัตวศาสตร์
1 เม.ย.59 => ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลนำเสนอดี นำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ สาขาประมง
1 เม.ย.59 => ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลนำเสนอดี นำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1 เม.ย.59 => ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6
25 ก.พ.59 => ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
23 ก.พ.59 => ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
23 ก.พ.59 => หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
29 ม.ค.59 => ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน กิจกรรมพื้นบ้าน “คิตตี้ลงรู”
29 ม.ค.59 => ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ ทางด้าน “ประมง”
29 ม.ค.59 => ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ ทางด้าน “สัตวศาสตร์”
29 ม.ค.59 => ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแข่งขันนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
20 ม.ค.59 => เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมสุนทียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เจ้าภาพ
  7 ม.ค.59 => ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อมรรัตน์ ชุมทองและคณะ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
  1 ม.ค.59 => รับสมัครสอบคัดเลือกตรงโครงการพิเศษเกษตรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2559