หลักสูตรที่เปิดสอน

(courses)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

(Bachelor of Science Program in Agriculture)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 รายละเอียด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 รายละเอียด

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(Bachelor of Science Program in Aquaculture)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 รายละเอียด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 รายละเอียด

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

(Bachelor of Science Program in Food Science and Technology)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 รายละเอียด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 รายละเอียด

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

(Bachelor of Technology Program in Agricultural Technology)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 รายละเอียด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 รายละเอียด

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

(Bachelor of Technology Program in Food Product Management Technology)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555รายละเอียด

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

(Bachelor of Technology Program in Food Production and Food Produc Management)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560รายละเอียด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร

(Master of Science Program in Agricultural Technology Management)

รายละเอียด


ข้อมูล 24 กุมภาพันธ์ 2559 11:00 น. (แก้ไขล่าสุด 10 กันยายน 2561 09:05 น.)