รายละเอียดการรับสมัคร

=> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตรงคณะฯ ปีการศึกษา 2563
=> ใบสมัครสอบคัดเลือกตรง
=> หนังสือรับรองการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

=> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

=> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2563ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 62
โทรศัพท์ 074-260272
โทรสาร 074-260273
เว็บไซต์ http://agri.skru.ac.th
Facebook : เพจคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา