คณะกรรมการ

Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
name

ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง
name

กรรมการ
ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
name

กรรมการ
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
name

กรรมการ
ผศ.ณิศา มาชู
name

กรรมการ
ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน
name

กรรมการ
ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์
name

กรรมการ
ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
name

กรรมการ
อ.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง
name

กรรมการ
นางวริษฐา ตันติพงศ์
name

กรรมการ
นายณัฐพล ราชูภิมนต์
name

กรรมการ
นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์
name

กรรมการ
นางสาวลักขณา เทพเอียด
name

เลขานุการ