งานวิจัย

เป็นพันธกิจหลักของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร เพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ

เป็นการนำความรู้ด้านการเกษตรและอาหารไปพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ เพิ่มเติม

งานวิชาการและบริการการศึกษา

สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม เพิ่มเติม

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มีระบบและกลไกลในการปฏิบัติ กำกับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มเติม

งานพัฒนานักศึกษา

มีการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา สรรถนะบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน เพิ่มเติม

งานด้านอื่นๆ

งานด้านอื่นๆ งานบุคคล งานการเงิน งานแผน งานพัสดุเพิ่มเติม

ความรู้คู่คุณธรรมนำวิชาชีพสู่การพัฒนาท้องถิ่น