ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนแก่เยาวชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพด้านวิทยุโทรทัศน์ โดยการเปิดช่องทางสื่อสารเพื่อเป็นเวทีให้กับเยาวชน ในการจัดทำรายการภายใต้ หลักจริยธรรมและคุณธรรม

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนแก่เยาวชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพด้านวิทยุโทรทัศน์ โดยการเปิดช่องทางสื่อสารเพื่อเป็นเวทีให้กับเยาวชน ในการจัดทำรายการภายใต้ หลักจริยธรรมและคุณธรรม

  

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนแก่เยาวชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพด้านวิทยุโทรทัศน์ โดยการเปิดช่องทางสื่อสารเพื่อเป็นเวทีให้กับเยาวชน ในการจัดทำรายการภายใต้ หลักจริยธรรมและคุณธรรม

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนแก่เยาวชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพด้านวิทยุโทรทัศน์ โดยการเปิดช่องทางสื่อสารเพื่อเป็นเวทีให้กับเยาวชน ในการจัดทำรายการภายใต้ หลักจริยธรรมและคุณธรรม        ดาวน์โหลดไฟล์


  Main News