คณะกรรมการประจำคณะ

FACULTY COMMITTEE
Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University
อ.ดร.มงคล เทพรัตน์
Mongkol Thepparat ,Ph.D.

คณบดี
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง
Ittiporn Keawpeng ,Ph.D. Assistant Professor

รองคณบดี
รองประธานกรรมการรศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
Somkiat Saithanoo ,Ph.D. Associate Professor
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการนายชูศักดิ์ จริงจิตร
Chusak Jingjit

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการนายอุกฤฌ น้านิรัติศัย
Ukrit Nanirattisai

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการนายฐานันต์ จันทวงศ์
Tanun Chantawong

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง
Piyanan Nualhnuplong ,Ph.D.

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการ
ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์
name ,Ph.D. Assistant Professor

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการผศ.ณฐมน เสมือนคิด
Nathamon Samuankid ,Assistant Professor

ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์
name ,Ph.D. Assistant Professor

ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการนางวริษฐา ตันติพงศ์
Warittha Tantipong

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

กรรมการและเลขานุการ