ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   
ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ชื่อ - สกุล บุคลากร โปรแกรมวิชา/หน่วยงาน ตำแหน่ง
นางสาวเกศสุพร มากสาขา   /   Ms.Kedsuporn Maksakha สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   /   Mrs.thunyaporn rakthong สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปณัฎฐา ศรีบัวจับ   /   Ms.panutta.sr สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกัญญรัตน์ ปิ่นแก้ว   /   Ms.Kanyarat Pinkaew สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางฝนทิพย์ วระพิน   /   Mrs.fonthip warapin สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิชาการเกษตร
นายเอกชัย เบ่าอุบลย์   /   Mr.Ekkachai Baoubon สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ไชยหนู   /   Acting Sub.Lt.Angkana Chainoo สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล
นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์   /   Mr.Wachiraphan Chanphanich สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา   /   Ms.sureeporn wijitsopa สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์   /   Ms.Sujirat Sornprasit สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิทยาศาสตร์
นายณัฐพล ราชูภิมนต์   /   Mr.Natthaphon Rachuphimon สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิทยาศาสตร์
นางมลิ ล่องเซ่ง   /   Mrs.Mali Longseng สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นายพิพัฒน์ สุวรรณเรืองศรี   /   Mr.Phiphat Su สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นายบุญลอย ชูแสง   /   Mr.Bunloy Chusang สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นางสุกัญญา หนูหลง   /   Mrs.Sukanya Nulong สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นางสุชีรา โพธิพงษา   /   Mrs.Sucheera Potipong สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นางทศพร แสนสุข   /   Mrs.todsaporn สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นางเยาวลักษณ์ รัตนพงศ์   /   Mrs.Yaowalak Rattanapong สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นางสาวเพ็ญพร นพกุล   /   Ms.Penporn Nopkaun สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นายศักดา นิยมพันธุ์   /   Mr.Sakda สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นายอรรณพ อ่อนรอด   /   Mr.Unnoph สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นายจำนงค์ หนูประพันธ์   /   Mr.Jumnong nu สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ

Copyright 2016 All Rights Reserved |
Power by Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University.