ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   

บุคลากรโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อ - สกุล บุคลากร โปรแกรมวิชา/หน่วยงาน ตำแหน่ง
น.สพ.รัญจวน อิสรรักษ์   /   D.VM.Runjuan It เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์   /   Asst Prof Dr.Jackrit Anantasaran เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง   /   Asst Prof Dr.Amornrat Chumthong เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
นายทวีศักดิ์ ทองไฝ   /   Mr.Taweesak Th เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
นายสันติ หมัดหมัน   /   Mr.Santi Ma เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม   /   Asst Prof Dr.Karistsapol Nooprom เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
นายธัชวีร์ ขวัญแก้ว   /   Mr.Tachawee Kwankaew เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์

Copyright 2016 All Rights Reserved |
Power by Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University.